Background Image

Zarządzanie projektami sprzedażowymi

Celem szkolenia jest 1) Uświadomienie związku pomiędzy sprawnym zarządzaniem zadaniami projektowymi, a efektywnym zarządzaniem procesem sprzedaży w firmie; 2) Analiza elementów metodyki zarządzania projektem umożliwiających odpowiednie formułowanie celów, sprawną realizację zadań, optymalizację wykorzystania zasobów, usprawnienie komunikacji oraz minimalizację zakłóceń obniżających potencjał działań sprzedażowych; oraz 3) Przeanalizowanie oraz przećwiczenie rozwiązań i narzędzi zarządzania projektami pod kątem możliwości ich wykorzystania w projektach typowych dla działów sprzedaży.


W efekcie szkolenia: uczestnicy poznają możliwości i zakres wykorzystania elementów metodyki zarządzania projektami służących do usprawnienia prowadzonych działań sprzedażowych, przećwiczą zasady stosowania wybranych narzędzi, technik i rozwiązań oraz przeanalizują i zaplanują zakres ich wdrożenia w swojej codziennej praktyce biznesowej.

Główne bloki szkoleniowe

W programie:

  • Omówienie specyfiki projektów sprzedażowych w odniesieniu do trudności i problemów w obszarze planowania i realizacji.
  • Omówienie podstawowych terminów i założeń z zakresu zarządzania projektami.
  • Definiowanie projektu – omówienie najważniejszych procesów, technik i rozwiązań wykorzystywanych przy inicjowaniu projektu.
  • Planowanie projektu – analiza i omówienie kluczowych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych przy planowaniu pracy.
  • Realizacja i kontrola projektu – przegląd procesów i technik wykorzystywanych do skutecznego i systematycznego kontrolowania przebiegu działań projektowych.
  • Zakończenie projektu – omówienie najważniejszych elementów procesu zamykania, weryfikacji i oceny zrealizowanych projektów.
  • Rola Kierownika Projektu – omówienie zakresu odpowiedzialności, praw, obowiązków, pożądanych kompetencji, umiejętności i cech osobowościowych koordynatora projektów w dziale sprzedaży.

Prowadzenie – Agata Fiech