Background Image

Polityka Prywatności

§ 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności, przyjęta do realizacji przez Krzysztofa Fiech prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Toptrade Krzysztof Fiech, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Syta 120, 02-987 Warszawa, posiadający numer NIP: 6440000243, REGON: 270015009 (zwany dalej „Toptrade”), określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) serwisu internetowego https://www.toptrade.com.pl/ (zwanego dalej „Serwisem”).

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest Toptrade.

A. Toptrade przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Podczas korzystania z Serwisu serwery Toptrade w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp. Zebrane w ten sposób informacje są przez Toptrade przechowywane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej i służą do administrowania Serwisem.

B. Toptrade przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Toptrade.

C. Toptrade zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:

a. dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO;

b. w ramach Serwisu dochodzi do przetwarzania wyłącznie danych osobowych dobrowolnie podanych przez Użytkowników Serwisu. Zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym lub w wiadomości e-mail;

c. podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu;

d. dane dotyczące Użytkowników Serwisu nie będą przez Toptrade ujawniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych lub jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

e. dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone. Toptrade gromadzi dane dotyczące Użytkowników w celu kontaktowania się z Użytkownikami, nawiązywania i realizacji współpracy z Użytkownikami, realizacji usługi dostępu do Serwisu, a także dla celów marketingu własnych produktów lub usług;

f. dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone;

g. dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);

h. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu. Po upływie tego okresu dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte;

i. zgoda osoby, której dane są przetwarzane przez Toptrade może być odwołana w każdym czasie. Uprawnienie to jest realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres biuro@toptrade.com.pl.

D. Toptrade przetwarza i gromadzi następujące dane Użytkowników:

a. imię, nazwisko i stanowisko służbowe,

b. adres e-mail,

c. numer telefonu,

d. nazwę i adres przedsiębiorstwa.

E. Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisu serwery Toptrade w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.

F. Użytkownik Serwisu może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych przez Toptrade oraz o ich poprawienie.

G. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym/weryfikacyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419). W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie.

H. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej, serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi Toptrade w takim zakresie współpracuje.

I. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Toptrade lub osób, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Toptrade. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419). Powielanie oraz rozpowszechnianie powyższych treści w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, w tym kopiowanie, przechowywanie i przetwarzanie w całości lub w części bez pisemnej zgody Toptrade jest zabronione.

§ 2. PLIKI COOKIES

A. Serwis wykorzystuje ciasteczka (zwane „cookies”), czyli pliki tekstowe, które Serwis zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nim Serwis może „rozpoznawać” Użytkownika przy ponownym połączeniu z Serwisem. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności te wymagające autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Serwisu. Zawartość plików cookies nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

B. Stosowane przez Toptrade pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności drogą tą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

C. Toptrade wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. pliki cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;

b. pliki cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

D. Toptrade przechowuje pliki cookies w celu:

a. lepszego dopasowania Serwisów do potrzeb Użytkowników;

b. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

c. tworzenia statystyk oglądalności partnerów treściowych i reklamodawców;

d. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika;

e. zapamiętania historii odwiedzanych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

f. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

E. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzeń Użytkownika. Zmiany te mogą zostać wprowadzone za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu.

F. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

G. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 3. POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

A. Każdy Użytkownik ma prawo:

a. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Toptrade,

b. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Toptrade dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe,

c. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,

d. żądania usunięcia danych osobowych,

e. żądania wydania kopii danych osobowych,

f. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,

g. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

B. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są przez Toptrade, tj. pod adresem: 34-234 Osielec nr 47.

C. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika wniosku:

a. osobiście w Toptrade Krzysztof Fiech (34-234 Osielec nr 47),

b. drogą pocztową na wskazany wyżej adres,

c. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@toptrade.com.pl

d. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO).

Toptrade zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Użytkownika korzystającego z Serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Toptrade.
W przypadku pytań lub wątpliwości co do tego jak chronione są dane osobowe Użytkowników Serwisów prosimy o kontakt z Toptrade na adres: biuro@toptrade.com.pl.

DOWIEDZ SIĘ JAK MOŻESZ ZWIĘKSZYĆ MARŻĘ I PRZYCHODY FIRMY

Zwiększamy marżę i przychody na sprzedaży firm dzięki zwiększeniu efektywności sprzedaży handlowców. Nasi trenerzy są doświadczonymi praktykami biznesu, o mocnym podłożu naukowym i szkoleniowym. Pomożemu Państwu przeanalizować aktualne kompetencje handlowców, a następnie zrealizujemy dedykowany program szkoleniowy, którego stosowanie zwiększa produktywność handlowców i zwiększa wartość zysku na sprzedaży.

Skontaktuj się z nami »