Background Image

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Fiech, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOPTRADE Krzysztof Fiech, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Syta 120, 02-987 Warszawa, posiadający numer NIP: 6440000243, REGON: 270015009, zwany dalej „Toptrade” lub Administratorem.

2. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu, adres e-mail, nazwa firmy i dane teleadresowe firmy) przetwarzane będą w celu:

a. realizacji działań marketingowych wobec podmiotu, którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem, pracownikiem lub osobą reprezentującą, w tym nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej, przygotowania i prezentowania informacji biznesowych, w tym oferty, szkolenia, świadczenia usług doradczych, przedstawienia rekomendacji, a także przeprowadzenia badania satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności Firmy, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości.

b. w przypadku nawiązania współpracy, w tym współpracy gospodarczej, dane będą przetwarzane w celu należytego realizowania przyjętych obustronnie zobowiązań i realizacji innych działań związanych z umową; w niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie a) prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej (w tym marketingowej) w zakresie zgodnym z profilem Firmy lub b) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub c) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) .

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane: dostawcom usług zapewniającym funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym, biznesowym, firmom kurierskim, pocztowym, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe, partnerom firmy w celu realizacji umowy lub zaprezentowania oferty, w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazane właściwym organom państwowym.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Toptrade plus okres obowiązywania ewentualnych roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania danych może w określonych sytuacjach uniemożliwić pełną realizację wymienionych wyżej celów.

DOWIEDZ SIĘ JAK MOŻESZ ZWIĘKSZYĆ MARŻĘ I PRZYCHODY FIRMY

Zwiększamy marżę i przychody na sprzedaży firm dzięki zwiększeniu efektywności sprzedaży handlowców. Nasi trenerzy są doświadczonymi praktykami biznesu, o mocnym podłożu naukowym i szkoleniowym. Pomożemu Państwu przeanalizować aktualne kompetencje handlowców, a następnie zrealizujemy dedykowany program szkoleniowy, którego stosowanie zwiększa produktywność handlowców i zwiększa wartość zysku na sprzedaży.

Skontaktuj się z nami »